Flexizekerheid en gendergelijkheid
Flexizekerheid, een concept uit de EU, staat voor een reeks beleidsmaatregelen en een geïntegreerde strategie om zowel de flexibiliteit als de zekerheid op de arbeidsmarkt te verbeteren voor werknemers en werkgevers. De componenten van flexizekerheid zijn levenslang leren, een actief arbeidsmarktbeleid, moderne systemen van sociale zekerheid en flexibele en betrouwbare arbeidscontracten.
Gender en sociale bescherming van personen met een handicap
Er worden meer jongetjes dan meisjes geboren met een aangeboren afwijking. Naarmate de kinderen ouder worden groeit het verschil nog meer tussen jongens en meisjes en dit doorheen het kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs:jongens zijn in de meerderheid, nadien ook nog de volwassenen mannen.
Hervorming erfrecht
Deze regering heeft gewerkt aan de hervorming van het wettelijk erfrecht. De nieuwe regels zijn van toepassing op nalatenschappen die openvallen vanaf 1 september 2018. Het principe dat je niet verplicht bent om je erfenis zelf te plannen blijft bestaan en dan wordt je nalatenschap volgens de wettelijke regels verdeeld. Maar erflaters krijgen ook de kans om hun nalatenschap op maat van hun eigen situatie te plannen. Deze grotere vrijheid moet tegemoetkomen aan de grotere variatie van gezinsvormen.
Mantelzorg
Mantelzorg, vroeg of laat rolt bijna iedereen in de situatie dat zij/hij zorg biedt aan zorgbehoevenden in de eigen omgeving.
Prenatale erkenning kind
Sinds 1 april 2017 krijgt een ongehuwde partner (toekomstige papa of meemoeder) de mogelijkheid om een kind vóór de geboorte te erkennen vanaf het begin van de zwangerschap van de toekomstige mama.
Tijdskrediet
Loopbaanonderbreking gaf/geeft werknemers en ambtenaren sinds 1985 de kans om hun beroepsactiviteit tijdelijk te onderbreken of te verminderen met een maandelijkse RVA-uitkering tijdens die onderbreking (en later ook een Vlaamse aanmoedigingspremie), een bescherming tegen ontslag, de verdere uitoefening van de job zoals voorheen en een aantal socialezekerheidsrechten. Enkel voor werknemers uit de privé-sector wordt het stelsel van loopbaanonderbreking sinds 2002 vervangen door het stelsel van tijdskrediet.
TRUMP beëindigt de financiering van NGO’s die abortushulpverlening steunen
26-1-2017
Tijdens zijn verkiezingscampagne dreigde Donald Trump, de toenmalige Republikeinse voorzitter van de VS, om het recht op zwangerschapsafbreking en de toegang tot geboorteregeling te beperken door een einde te stellen aan het toekennen van overheidssubsidies. De toon was gezet, dit veroorzaakte meteen een stroom van protest onder Amerikaanse vrouwen. Deze laatsten haastten zich om anticonceptiemiddelen aan te schaffen, uit vrees dat zij niet langer toegang zouden hebben tot de centra voor geboorteregeling.
Vrouwenraadsamenlevingsmodel
Gezinnen en alleenstaanden zijn constant op zoek naar een evenwicht om beroeps- en gezinsleven zo optimaal mogelijk te kunnen combineren. De overheid creëert hiervoor diverse mogelijkheden: moederschapsrust en geboorteverlof voor vaders en meemoeders bij een bevalling, thematische verloven, tijdskrediet, deeltijds werk, kinderopvang, wat lastenverlagingen, enzovoort.
Werkbaar werk en werktijdenregeling
Om de drie jaar peilt de Werkbaarheidsenquête in Vlaanderen naar het aandeel van de jobs met het kwaliteitslabel ‘werkbaar werk’; zie www.werkbaarwerk.be.